Aut. Kloakmester

Husk at klikke på billederne i højre side.

Aut.Kloakmester

Vi udfører :
Kloakering i ny bygning, om og tilbygning af f.eks. bryggers, køkken, toilet eller badeværelse, hvor der skal ny rørledning eller det kun er et gulvafløb, toilet der skal rykkes.
Tilslutning af regn og spildevand til offentlig kloakledning hvor man f.eks. fjerner/sløjfer septiktank.
Separering/adskillelse af regn og spildevand fra en til to ledninger og tilslutning til offentlig ledning, eller spildevand renses i egnede anlæg og nedsives. Regnvand udledes til sø, vandløb,  dræn eller faskine.
Afledning af regnvand fra tage og arealer som f.eks. p-pladser, indkørsler, gangstier og terrasser, som med stor fordel kan ledes til faskiner i stedet for til offentlig kloak der tit er for små til de store vandmængder.
Det kan også opsamles i tanke og anvendes til toiletskyld og tøjvask.
Rottespærre: Undgå at invitere rotten indenfor. En rottespærre er en anordning, der installeres i din Skel eller spule/inspektionsbrønd. Ideen med rottespærre er, at vandet kan passere, men det kan rotten ikke. Men rottespærrer kan give anledning til andre problemer, som  f.eks. lavsklud på toiletter kan skabe problemer. Da der ikke kommer nok vand med ud i kloakken, så papir kan sætte sig i rottespærren. Hvilket kan skabe tilstoppelser. Så når man har fået monteret rottespærre er det VIGTIGT at bruge nok vand.

Nedsivningsanlæg.

KloakTVNedsivningsanlæg kan opfylde alle SOP-krav. det er forholdsvis billigt, da det ikke kræver en membran under anlægget. Derudover er det billigt drift. Anlægget kræver for en standart husholdning mindst 30m2, men anlægget er total underjordisk (man ser kun udluftningsrør). Anlægget kan kun etableres, hvis jordbunds- og grundvandsforholdene er velegnede. Desuden skal der f.eks. tages hensyn til afstanden til det nærmeste nedsivningsanlæg, drikkevandsboring, dræn, grøft og sø

 

Mini rense anlæg

miniMinirensningsanlæg består af en eller flere tanke med nogle kamre. I kamrene findes der aggregater hvor bakterier, som renser spildevandet vokser på. Bakterierne har brug for ilt, som kommer ind i tankene via en pumpe. Anlægget kræver et areal kun på 3 til 6m2. det er nedgravet, men ca. 10cm skal stikke op over jorden, for at overfladevandet ikke kan trænge ind. Det eneste man ser i haven er et plast låg. Anlægget har forholdsvis høje driftsomkostninger på grund af elektricitets- (og eventuel kemikalie-) forbrug og årligt servicebesøg. Det årlige servicebesøg er et krav ved et sådant typegodkendt system. Der findes forskellige typer af minirensningsanlæg i Danmark, som er typegodkendt af Miljøstyrelsen. De fleste anlæg opfylder standard SO-krav, ved tilføjelse af en fosforfjernelses-enhed kan også P-krav opfyldes. Det rensede vand kan dermed genbruges til f.eks. toiletskyld.

Pile anlæg

pile
Pilerensningsanlæg har intet afløb. Alt spildevand samt regnvand som falder på selve anlægget fordampes via piletræer. Derfor kaldes anlægget også pilefordampningsanlæg. Et pilerensningsanlæg kan dermed opfylde alle SOP-krav. Anlægget er forholdsvis dyr i investering, da der skal graves/bruges et areal på ca. 200-300m2 for en husstand. Normalt har et pileanlæg en membran, men i nogle tilfælde etableres nu også anlæg uden membran (åbent pilerensningsanlæg). Så ligner det en slags beplantet nedsivningsanlæg. Anlægget er billigt i drift da det er fri for afgift.
Det kræves at en tredjedel af piletræerne skal høstes hvert år. Grenene kan anvendes til brændsel.
pile2

Samletank

tn opsamletankOpsamlingstanken kan med fordel anvendes ved afsides beliggende ejendomme med lille vandforbrug eller ved sommerhuse, hvor hverken nedsivningsanlæg kan etableres eller offentligt kloaknet er til rådighed.
Tanken opsamler hele husets spildevand, og tømning sker via kommunens tømningsordning/slamsuger.
Der kan installeres alarmboks indendørs som afgiver lyd- og lyssignaler ved højt slamniveau i tanken.
Etablering af opsamlingstanke kræver altid myndighedernes tilladelse før installation.
Regn- og drænvand bør naturligvis ikke ledes til tanken.
Da en lukket opsamlingstank har en begrænset opsamlingskapacitet, er det meget vigtigt at tilføre så lidt vand som muligt. En af mulighederne for vandbesparelse er for eksempel Wc'er med spareskyld. Dette stiller derfor i mange tilfælde store krav til den udførte installation, da der skal være ekstra fald på tilløbsledningen.